Информация

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ  ПЪТУВАЩИ  В ЧУЖБИНА

 

Обща информация

Какво могат да направят за Вас консулските служители зад граница:

Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване.

Да Ви предоставят основна информация за Вашите права и за условията на престой, работа, обучение, социално и медицинско осигуряване в съответната чужда държава.

Да приемат молби на български граждани за издаване на нови български документи за самоличност по установенияред: лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, както и да Ви издадат временен паспорт, в случай, че не притежавате валиден документ за пътуване поради повреждане, кражба или изгубване на издадения Ви редовен международен паспорт.

Да издават временен документ за пътуване на граждани на ЕС.

Да издават удостоверение за завръщане на чужди граждани с придобит хуманитарен статут на пребиваване в България, които са загубили по някаква причина своя документ за пътуване зад граница.

Да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ.

Да Ви изготвят нотариално завещание.

Да изпълняват функциите на лице по гражданското състояние, като съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт). 

Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.

Да приемат документи, свързани с въпросите на българско гражданство, като ги препращат по компетентност на Министерството на правосъдието.

Да оказват съдействие на българските граждани по въпроси, свързани с доказване на правото им на наследяване в приемащата държава, чрез установяване на контакт със съответните административни органи и изискване на наличната официална информация. 

Да оказват съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления зад граница, като информират своевременно Министерството на външните работи и близките им.

Вслучай на произшествие, сериозно заболяване или смърт - да информират близките Ви, както и да Ви окажат възможното съдействие.

В случай на арест, да уведомят близките Ви и да съдействат те да Ви посетят в затвора; при изрично изразено от Вас желание да Ви посетят в затвора; да настояват пред местните власти назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазването на основните Ви човешки права и същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.

Да установят контакт с местните полицейски власти и да изискат информация в случаите, когато български граждани зад граница са отвлечени или се считат за изчезнали.

Да окажат съдействие  при издирването на наследство чрез властите на съответната държава.

Да окажат съдействие в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия, терористичен акт или военен конфликт.

Какво НЕ могат да направят за Вас консулските служители зад граница:

Да Ви осигурят визи за други държави.

Да Ви осигурят резервация за пътуване и хотел или да приемат на съхранение Вашия багаж и ценности.

Да платят Вашия хотел, медицински разноски или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България.

Да Ви осигурят адвокат.

Да Ви осигурят преводач и телефонни услуги.

Да обменят валута.

Да извършват пощенски или банкови услуги.

Да платят разноските Ви за правни услуги.

Да Ви представляват при съдебни процеси.

Да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора.

Да бъдат страна по дела срещу български граждани и да покриват разходи по дела от наказателен, търговски, трудовоправен или граждански характер.

Да Ви предоставят правни съвети или консултации.

Да се намесват за разрешаването на търговски спорове в полза на български граждани.

Да покриват разходите за кремиране или погребение на починали в чужбина български граждани, както и за транспортиране на урната с праха или ковчега с тленните останки на починалия до България.

Да предоставят заеми или да се ангажират със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ/пребиваване в болнично заведение. 

Да бъдат гаранти по заеми или други финансови операции.

Да Ви осигурят разрешение за работа.

Да Ви съдействат за получаване на разрешение за постоянно пребиваване.

Да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки.

Да разследват престъпления.


Практически съвети и препоръки

Препоръчваме предварително да се запознаете със законите и обичаите на страната, в която ще пребивавате, тъй като по време на престоя си там  сте длъжни да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за еднакви нарушения.

Следва да се обръща особено внимание на действията с  алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата, употребата, както и търговията с тях  е  абсолютно забранена.

Необходимо е всички лекарства  да бъдат в оригиналните си опаковки и да проверите  дали някои от тях не попадат в забранителни списъци за незаконни наркотични средства в страната на Вашето пребиваване. В случай че са Ви предписани подобни вещества като лекарствени средства,  носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Не се препоръчва пренасянето на чужди вещи при преминаване на граница/граници.

Препоръчваме преди пътуването да се информирате  дали Вашето свидетелството за правоуправление на МПС е валидно за държавата на Вашето пребиваване, както и да се  запознаете с местните правила за движение на МПС. При необходимост да  си осигурите международно свидетелство за шофиране. В много държави, при нарушаване на правилата за движение, се налагат сериозни парични глоби, които се заплащат на мястото и в момента на извършване на нарушението, без значение дали сте местен или чужд гражданин.

При задържане от  местните власти  е необходимо да  изисквате да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото или консулско представителство на Република България в страната на местопребиваването Ви. Консулски служител от съответната българска мисия, във възможно най-кратък срок следва да установи връзка с Вас.

Съветваме преди пътуването си да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.
В случай на смърт на български граждани в чужбина, ще получите помощ и ще Ви бъде оказано необходимото съдействие за уреждане на формалностите в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Можете  да получите пряка финансова помощ от българско дипломатическо или консулското представителство, единствено ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви парична сума в Министерството на външните работи, дирекция "Финансово-стопански дейности".

В случаите на кражба на лични документи, парични средства, билети за пътуване и/или други лични  вещи, незабавно известете лично и писмено в най-близката полицейска служба, като след регистрирането на събитието, поискате копие от протокола за установяване му от официалните власти. Впоследствие е необходимо да се свържете със съответното  българско дипломатическо или консулско представителство, където да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването или за завръщането Ви в родината.

Не е задължително, но е добре да се регистрирате в най-близкото българско посолство или консулство в страната на Вашето пребиваване. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или необходимост.  Препоръчваме, преди отпътуване от Република България, или веднага след пристигането Ви, да запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в страната на посещение/пребиваване. В случай на необходимост, администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи пътуването Ви, както и органите на местната полиция, е уместно да разполагат с тези данни. За ваше улеснение, адрес, телефон и факс на дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и новите изисквания за сигурност във  връзка с това, можете да прочетете от страницата на
Летище София.

Информация за вносно-износния режим на държавите, както и за количествата стоки и парични средства, които можете да внесете или изнесете от България, можете да намерите на страницата на
Агенция “Митници”.

Министерството на външните работи на Република България Ви желае приятно и безпроблемно пътуване в чужбина.

Информация за  деца до 18 години, напускащи територията на Р. България


Дете, пътуващо без придружител
В  случай че детето тръгва от България  е необходимо да притежава декларация за съгласието на двамата  родители да пътува без придружител, подписана от тях и заверена от нотариус. При пътуване от чужбина към България, същата декларация  се изготвя, подписва от двамата родители и се заверява в българска консулска служба.

Дете, придружавано от един родител

Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от  другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител.

Дете, придружавано от трето лице

Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация – документ, подписан от двамата родители, в който декларират, че дават съгласието си  детето да пътува, придружавано от това лице. Когато в основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от този родител  се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител, или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да бъде представено копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български  и заверено.

При пътуване към България, пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба. Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.

Изтеглете оттук:

 
Декларация за пътуване на деца с придружител
 
Декларация за самостоятелно пътуване на дете
 
Информация за напускане на България от деца


Информация за български граждани, живеещи в чужбина

При нужда от консулски услуги, консулска защита или оказване на друг вид съдействие, което е от правомощията на българските дипломатически и консулски представителства зад граница, препоръчва се да се обърнете към:

- българското посолство или консулство със седалище в държавата, в която пребивавате;

- българското посолство или консулство, акредитирано (официално представляващо Р. България) в държавата, в която пребивавате;

- най-близко до държавата, в която пребивавате, българско посолство или консулство, независимо дали е акредитирано (официално представляващо Р. България) в държавата.

В статията "Дипломатически отношения" за всяка държава ще откриете адреса на българското дипломатическо и консулско представителство в нея или на най-близкото дипломатическо представителството, отговарящо за нея.

Здравно осигуряване и медикаменти

 

Европейска здравно-осигурителна карта

Европейската здравно-осигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, право, което имат всички граждани на Република България с не прекъсвани здравно-осигурителни права, в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, държавите, за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.ezok.bg/

Медикаменти

Лекарства
Ако при пътуване, носите със себе си предписани лекарства, следва да носите също и  рецептите за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, възможно е големите количества лекарства да събудят подозрение.
 

Наркотични вещества

Вносът и износът на наркотични вещества се извършва, съгласно Международната система за търговия с наркотици, като за целта се използват разрешителни за внос и износ. Последните се издават от Националния съвет по наркотичните вещества. Посредством системата се контролират веществата от Списъци I и II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., както и от Списъци I, II, III и IV на Конвенцията за психотропните субстанции от 1971 г.  Системата, прилагана в България, е в съответствие с клаузите в Шенгенската конвенция, член 75, съгласно който наркотични вещества и психотропни субстанции е възможно да се пренасят, когато са необходими за медицинското лечение на дадено лице и, в този случай, при поискване, следва да се представя, сертификат, издаден или заверен от компетентния държавен орган в страната на местоживеене.

Подробна информация по темата можете да намерите в страницата на Националния съвет по наркотичните вещества.

 

Пътуване с домашни любимци

При придвижването и транспортирането на животни-компаньони, собственикът или придружителят на животното е длъжен, при поискване, да предостави данни за името и адреса на собственика от официален ветеринарен лекар. Животните-компаньони, които се придвижват от Република България към държави-членове на Европейския съюз, се придружават от паспорт, издаден от официален ветеринарен лекар, в който са вписани извършените ваксинации или реваксинации.
При придвижване и транспортиране на животни-компаньони от трети страни в Република България, последните трябва да притежават паспорт и ветеринарен сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар.

Информация за ветеринарно-здравните изисквания, които Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) прилага при придвижване и транспортиране на животни- компаньони от трети страни към Република България, както и информация за условията, при които се допуска предвижването на животните, се публикува на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.

Препоръки за хора в неравностойно положение

Настоящите препоръки имат за цел да подпомогнат хора с увреждания при преминаването им през граничните проверки за сигурност. Последните не са пълни и следва да се третират единствено като съвети към пътниците. Актуализират се периодично, за да отразяват промените, които настъпват в процеса на проверките на контролните пунктове за сигурност.

Общи положения
• Помнете, че имате право, можете да поискате и може да Ви бъде извършена уединена проверка.
• Проверете дали лекарствата са етикетирани правилно /етикет, който идентифицира лекарството, написан от специалист, името на производителя или фармацевтичен етикет/.
• Препоръчва се да уведомите предварително авиокомпанията, с която ще летите, ако имате специални нужди или се нуждаете от помощ на летището.
• Препоръчва се да уведомите предварително авиокомпанията, с която ще летите, ако се нуждаете от представител на авиокомпанията, който да Ви придружи или подпомогне да се придвижите до вашия изход за самолета.
• Препоръчва се да се информирате от авиокомпанията, с която летите, относно процедурата за получаване на пропуск/разрешително за придружителя/помощника Ви, за да Ви придружи през контролния пункт за проверка на сигурността до Вашия изход.
• Ограничението за носене само на една чанта за ръчен багаж и на лична вещ /например дамска чанта или куфарче/ за всеки пътник, не се отнася за лекарствата, оборудването, помощните средства за движение или помощни съоръжения за пътници с увреждания.
• Помощните средства за движение и помощни съоръжения, които се разрешават за пренос през контролните пунктове за проверката за сигурност, включват: бастуни, патерици, проходилки, протезни средства, ортопедичен апарат за тяло, инвалидни колички, тротинетки, средства за увеличаване на ръста, устройства за писане с брайлова азбука, плочи и/или писци за писане, помощни животни и оборудване, материали за диабетици, както е посочено по-долу.
Лица с двигателни недъзи
• Когато  преминавате през контролния пункт за проверката за сигурност, не се колебайте да помолите служителя, извършващ проверката, да Ви помогне за  помощните средства за движение или предметите, които носите.
• Ще подпомогнете процеса на проверка, ако уведомите служителя, извършващ тази проверка, за степента ви на инвалидност /например - дали можете да ходите, да стоите изправен/а или да си вдигате ръката/ръцете.
• Редно е да уведомите служителите, извършващи проверката, за специално оборудване или за средства, които ползвате, както и за мястото върху вашето тяло, където те се  намират. Така ще дадете възможност на контролния служител да бъде внимателен по отношение на това оборудване, при необходимост от физическо претърсване.
• В случай на необходимост от допълнителна проверка, следва да уведомите служителите, извършващи проверката, ако не сте в състояние си свалите  обувките.
 При условие, че бихте могли, служителите на контролния пункт, ще Ви окажат помощ .• С цел по-гладко протичане на проверката, уверете се, че всички чанти и вещи, които са окачени или поставени под или върху оборудването, са поставени на лентата на рентгеновия апарат за проверка.
• Помолете служителя да Ви помогне за събирането на вещите и помощните средства, които носите, след приключването на проверката с рентгеновия апарат.

Лица с увреждания  на слуха или увредено зрение

• Ако не сте запознати с протичането на проверката, помолете служителя, извършващ проверката, да Ви напише информацията или да Ви гледа в очите, като повтаря бавно информацията.
Лица  с увредено зрение

Помолете служителя, извършващ проверката:

•   Да Ви обясни процедурите за сигурност.
•   Да Ви опише каква е следващата стъпка.
•   Да Ви каже къде се намира металният детектор.
•   Да Ви посочи препятствията, които трябва да избегнете при преминаване през металния детектор.
.•    Уведомете контролния служител, ако имате нужда от някого, който да Ви придружи по време на проверката.
•    Уведомете служителя, ако проверката с рентгенови лъчи /например устройства за писане с брайлова азбука/ би могла да увреди оборудването, което използвате. Поискайте средството да бъде визуално и физически проверено, вместо проверката с рентгенови лъчи.
•    Помолете проверяващия служител да Ви окаже помощ при събирането на вещите и помощното средство, които носите, след приключването на проверката с рентгенови лъчи или физическата проверка.
•    Помолете проверяващия служител,  да Ви подаде компютъра  или другите електронни вещи, подложени на допълнителна проверка.
•    Помолете служителя, след приключването на проверката, да Ви упъти устно към изхода за самолета.
Помощни животни и кучета-водачи
•   Помощното животно/кучето-водач и неговите вещи подлежат на проверка /не е регламентиран начинът, по който тя се извършва – т.е. дали помощните животни преминават през металния детектор преди, заедно със или след лицето, което придружават. Следва придружаваното лице непрекъснато да контролира животното, като го държи на каишка, сбруя/оглавник, и други./
•    Посъветвайте служителя, извършващ проверката, как най-добре да провери помощното животно или кучето-водач, като имате предвид, че  проверка включва: животното и неговите принадлежности /нашийник, сбруя, каишка, каиши на гърба, жилетка и други./
•    Помолете  контролния служител да не сваля принадлежностите от животното в този момент на пътуването, тъй като такива действия за животното означават, че не е на работа.
•    Помощните животни и кучетата-водачи не трябва да бъдат отделяни от техния стопанин.
Скрити недъзи
•    Пътниците със скрити увреждания, по желание, могат  да уведомят служителите, извършващи проверката, че имат скрито увреждане, и се нуждаят от малко помощ и/или  се движат по-бавно от другите.
•    Членовете на семейството или пътуващите придружители също могат да уведомят служителите, извършващи проверката, че те пътуват с някого, който има скрито увреждане, поради което лицето се движи малко по-бавно, възможно е да се развълнува лесно и/или му е необходимо допълнително внимание.
•    Уведомете служителите, че имате специално оборудване, което не трябва да минава през рентгеновия апарат. Поискайте физическа или визуална проверка на оборудването,  вместо проверка с рентгенови лъчи.
•    Уведомете служителите, ако Ви е необходимо да седнете, преди проверката
да е приключила.   

Диабетици
•    Уведомете служителя, извършващ проверката, ако имате диабет и носите необходимите Ви лекарства и приспособления.
•    Уверете се, че инсулинът /шишенцата или кутията с ампули/, спринцовките – празни или предварително напълнени, писалките, апаратите за венозни вливания и другите пособия, са подходящо маркирани /надлежно отпечатан етикет, идентифициращ лекарството, името на производителя или фармацевтичен етикет/.
•    Не съществува ограничение за броя празни спринцовки, които имате право да пренесете през контролния пункт за проверка на сигурността. Въпреки това, условието да пренесете празни спринцовки през контролния пункт е да носите инсулин.
•    Имате право да пренесете през контролния пункт за проверка на сигурността ланцети, глюкомери и ленти за тестване на кръвната захар.
•    Уведомете служителите, извършващи проверката, ако носите помпа за инсулин, и ги помолете да инспектират визуално помпата, тъй като не можете да я махнете от себе си.
•    Помпите за инсулин и консумативите трябва да се придружават от инсулин с надлежно отпечатани етикети, както е посочено по-горе.
•    Ако е възможно, уведомете служителите, извършващи проверката, когато/ако в момента нивото на кръвната Ви захар е ниско и се нуждаете от медицинска помощ.
•   Лица с пейсмейкъри.
•    Препоръчва се лицата с пейсмейкъри да носят Идентификационна карта за пейсмейкър (ИД), когато се преминава през контролата на летището.
•    ИД карта за пейсмейкър обикновено се издава от Вашия лекар или от болницата, в която Ви е поставен имплантът.
•    Тази ИД карта може да Ви е от полза, при преминаването през контролния пункт на летището.
•    Уведомете служителя, извършващ проверката, че имате имплантиран пейсмейкър, покажете му Вашата ИД карта за импланта, ако имате такава, като го помолите да извърши личен обиск чрез опипване и потупване с ръце по протежение на тялото, вместо да преминавате през рентгеновия апарат или да бъдете претърсен с палка.