Лични данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Настоящата Политика за поверителност на личните данни има за цел да Ви запознае с начина на събиране,обработване и съхраняване на Вашите лични данни от туроператора „Адрина Тур-Анета Димитрова”, в качеството му на  администратор на лични данни. Този документ съдържа информация за следното:

· Данни за туроператора – администратор на лични данни

· Защо събираме Вашите лични данни

·  По какъв начин ги събираме

·  Какви лични данни събираме за Вас

·  За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни

·  С кого споделяме Вашите лични данни

·   Какви са Вашите права относно предоставените лични данни

·   Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни

 *„ЛИЧНИ ДАННИ” – съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент

относно защитата на данните), това е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано

(„субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално

чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, 

специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на

това физическо лице

 КОИ СМЕ НИЕ?

„Адрина Тур-Анета Димитрова” ЕТ е лицензиран туроператор със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „П. Парчевич” № 22, вх 2,  ет 4, ап. 35, ЕИК: 127584872,с регистрационен номер 05388, специализиран в организирането на пътувания в страната и в чужбина.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Можете да се свържете с нас на:

Адрес в офиса: ул. „Цар Освободител“ № 78, ет 1;

Интернет страница: www.adrinatur.com;

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

тел.: 054/800769; 0887929762

ЗАЩО СЪБИРАМЕ, ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Туроператорът събира, обработва и съхранява предоставените от Вас лични данни, с оглед изпълнение на договорните задължения по сключени договори за туроператорска

услуга, кореспонденцията с Вас и финансово-счетоводно обслужване. Адрина Тур-Анета Димитрова” ЕТ, в качеството си на администратор на лични данни, декларира,

че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, които са предписани от закони и други нормативни актове на национално и

европейско ниво, като в никакъв случай не цели навлизане в личния Ви живот.

 ПО КАКЪВ НАЧИН СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

·  чрез попълване на договори и декларации, които са Ви предоставeни от туроператора;

·  чрез посещение на уеб страницата на туроператора, посредством услугата за онлайн резервации;

·  при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен или електронен носител;

·  посредством имейл или телефон.


         КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ                    С подписването на декларация за предоставяне на лични данни, съгласно целите на настоящата

                    политика, Вие се съгласявате да ни предоставите следната информация:

·         Име, презиме и фамилия;

·         Телефонен номер;

·         Електронна поща;

·         Постоянен и/или настоящ адрес;

·         Единен граждански номер;

·         Номер на лична карта;

·         Дата на издаване на лична карта;

·         Данни от международен паспорт;

·         Данни за банкова сметка /в случаите, когато е необходимо от страна на туроператора да възстанови на потребителя заплатена сума/.

 

 Предвид ограничаване на разпространението на COVID 19 и с оглед спазване на противоепидемичните мерки и установените изисквания на здравните

органи в страната и в чужбина:

·      Данни от ваксинационен сертификат;

·      Данни от PCR, антигенен и друг вид тестове, индикиращи здравния статус на пътуващия;

·       Всеки друг документ, отразяващ здравното състояние на пътуващия, изискуем от съответната държава, която напуска или в която пристига.

 

            С оглед заплащане на такси в намален размер при посещение на туристически обекти:

·         Данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди /напр. решение на ТЕЛК, НЕЛК и др./;

·         Данни за текущо обучение в учебни заведения /напр. удостоверение от учебно заведение за текущо обучение, ученическа, студентска книжка и др./.

 

            В случаите, когато пътуващ е малолетно или непълнолетно лице:

·         Данни от акт за раждане;

·         Данни от нотариално заверено съгласие от родител/и или настойник/попечител за напускане от лицето на пределите на Република България и пътуването му

към и от други държави;

·         Декларация от родител/и или настойник/попечител за предоставяне на лични данни на малолетно/непълнолетно лице.

 

 

 ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?


 За целите, описани в настоящата Политика, с оглед спазване на действащото национално и европейско законодателство  и за воденето на счетоводството на „ Адрина Тур-Анета Димитрова” ЕТ, декларираме следното: Съхраняваме предоставените от Вас лични данни в срок от 2 /две/ години, считано от датата на изпълнение на подписан между потребителя и туроператора договор.  Във всички останали случаи, в които след предоставена от Ваша страна информация, не е подписан или не е изпълнен договор с туроператора, личните данни се съхраняват за срок от 1 /една година/, считано от датата, на която е установена невъзможността за подписване и/или изпълнение

         на договора

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

·  Контрагенти на „Адрина Тур-Анета Димитрова” ЕТ за изпълнение на задълженията си, като например: хотели /в страната и в чужбина/, транспортни фирми, екскурзоводи, туристически обекти /музеи, галерии и др./ и компании, предоставящи хостинг услуги, свързани с уеб страницата и имейл адреса на туроператора, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на поетите договорни отношения;

·   Застрахователни и презастрахователни дружества;

·   Банки и финансови институции в страната и в чужбина, при осъществяване на парични транзакции;

·   Гранични и митнически органи;

·   Визови центрове;

·   Публични институции, включително такива, осъществяващи надзорни функции;

·   Фирми и лица, предоставящи счетоводни услуги на туроператора;

·   Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;

·    Здравни органи;


КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

        Имате следните права, във връзка с обработваните от нас лични данни, които сте ни предоставили:

 Право на достъп – имате право да получите копие относно личните данни, които обработваме и съхраняваме;


         Право на поправка – имате право да поискате от администратора на лични данни да коригира

          неточните лични данни и да попълни непълните такива, включително чрез добавяне на декларация; 


         Право на изтриване – при определени обстоятелства, имате право да поискате от администратора на лични данни да изтрие свързаните

с        Вас лични данни;


         Право на ограничаване на обработването – при наличие на определени условия, имате право да поискате от администратора на 

         лични данни да ограничи обработването на  предоставените от Вас лични данни;


         Право на преносимост на данните - имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни,

          които сте предоставили   администратора, в структурира  н,  широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате

на        друг администратор;

         Право на възражение - имате право да възразите срещу определени видове обработка на предоставените лични данни, като напр. профилиране, свързано с директен

             маркетинг;


         Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране –


          имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на   автоматизирано обработване, включващо профилиране,

           което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;


          Право на жалба – ако прецените, че правата Ви по отношение на обработването и съхранението на Вашите лични данни са нарушени, 

           имате право да подадете жалба:

          До отговорника по защита на данните в „Адрина Тур-Анета Димитрова” ЕТ – Севда Тасин,

          Адрес в офиса: 9700 гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 78, ет 1;

          Интернет страница: www.adrinatur.com;

          e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

          тел.: 054/800769; 0887929762

 

           До надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/,

           адрес: 1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

           e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

           Интернет страница: www.cpdp.bg

           тел.:02/91-53-519 / за справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси/

 

              КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ПРИ ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

ЗА         ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

           При промяна в международното и/или в националното законодателство, касаеща защита на личните данни, „Адрина Тур” ще актуализира своята политика,

             публикувана на Интернет страница: www. adrinatur.com, за да бъде в унисон със законовите изисквания.

За актуализацията ще бъдете уведомени на предоставен от Вас имейл адрес, посредством кратко текстово съобщение, съдържащо хипервръзка към актуализираната политика.